Η ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Γ. – ΤΡΙΒΟΥΛΙΔΗΣ Ε. ΟΕ  (SHE FASHION) ., η οποία εδρεύει στην Καλαμάτα, Αριστομένους 77, ΤΚ 24131 τηλ. 27210 23596, ΑΦΜ 800316832, ΔΟΥ Καλαμάτας &  ΑΡ.ΓΕΜΗ : 000114525845000 (εφεξής: «SHE FASHION»), δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου www.shefashion.gr και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, όπως τον Ν.2472/1997 «περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως εκάστοτε ισχύει. Για το λόγο αυτό στο δικτυακό αυτό τόπο δεν συγκεντρώνονται πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών παρά μόνο, εάν τις παρέχουν οι ίδιοι οικειοθελώς. Δεν απαιτείται η χορήγηση στοιχείων που συνιστούν προσωπικά δεδομένα για την απλή πλοήγηση στο www.shefashion.gr

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Για την εγγραφή στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.shefashion.gr, τη λήψη ενημερωτικών δελτίων  και τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς που δημιουργούνται, ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία. Τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη που πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή του είναι: όνομα, κωδικός πρόσβασης, e-mail, διεύθυνση, τηλέφωνο. Επίσης, παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα να δηλώσει εάν επιθυμεί να λαμβάνει από το www.shefashion.gr πληροφορίες  μέσω ταχυδρομείου, τηλεφωνικών κλήσεων στο δηλωθέντα αριθμό τηλεφώνου του, μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email) στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Προσωπικά στοιχεία ζητούνται και κατά την παραγγελία προϊόντων από το on-line κατάστημα της SHE FASHION
Ο επισκέπτης δεν υποχρεούται να συμπληρώσει τα ως άνω στοιχεία που αποτελούν προσωπικά του δεδομένα, αλλά χωρίς τα πιο πάνω αναφερόμενα «υποχρεωτικά» στοιχεία δεν θα μπορέσει να γίνει η εγγραφή του και θα δικαιούται απλώς να περιηγηθεί στο δικτυακό τόπο, χωρίς τη δυνατότητα διαδραστικότητας, δηλαδή θα έχει τα δικαιώματα και τις δυνατότητες του απλού επισκέπτη, όπως αυτά περιγράφονται στους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, και όχι του εγγεγραμμένου χρήστη. Επίσης, η μη συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων του στο www.shefashion.gr καθιστά ανέφικτη την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Με την συμπλήρωση των στοιχείων του στις ως άνω περιπτώσεις, ο χρήστης συναινεί όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν από την SHE FASHION (Αριστομένους 77, Τ.Κ 24100, τηλ. 27210 23596 ως υπεύθυνη για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων μέσων είτε από την SHE FASHION είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει η SHE FASHION για τη διενέργεια της επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Τα ως άνω στοιχεία θα διατηρηθούν από την SHE FASHION σε βάση δεδομένων σε ένα διακομιστή (server) και θα τύχουν επεξεργασίας με αποκλειστικό σκοπό την παροχή των προσφερόμενων στο www.shefashion.gr υπηρεσιών προς τους χρήστες, και συγκεκριμένα την υλοποίηση της παραγγελίας μέσω του on-line καταστήματος και την καταγραφή αγορών, την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών διαγωνισμών, αποστολή δώρων στους νικητές, την αποστολή ενημερωτικών δελτίων  κτλ. Η SHE FASHION διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργάζεται μέρος ή το σύνολο των στοιχείων που ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου www.shefashion.gr έχει αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών. Εφόσον, κάθε χρήστης δηλώσει τη σχετική επιθυμία του, τα προσωπικά στοιχεία του θα χρησιμοποιούνται από την SHE FASHION με σκοπό τη μελλοντική του ενημέρωση, για τις προωθητικές ενέργειες, νέα προϊόντα κλπ. της SHE FASHION σύμφωνα με τα ανωτέρω. Εάν ο χρήστης επιθυμεί να διακοπεί η επικοινωνία για προωθητικούς λόγους, αρκεί να επισκεφθεί τη Φόρμα επικοινωνίας του δικτυακού τόπου www.shefashion.gr , όπου μπορεί χωρίς οιαδήποτε επιβάρυνση να δηλώσει οποτεδήποτε τη σχετική επιθυμία του.
Στο δικτυακό τόπο παρέχεται επίσης ακόμα και στους απλούς επισκέπτες η δυνατότητα επικοινωνίας με αποστολή μηνυμάτων σε ειδικές φόρμες για σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις κλπ. Εάν ο επισκέπτης αξιοποιήσει τη δυνατότητα αυτή, θα γνωστοποιήσει τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και το ονοματεπώνυμό του/στοιχεία εταιρείας. Δεν απαιτείται η γνωστοποίηση οιωνδήποτε άλλων προσωπικών στοιχείων. Η SHE FASHION ενδέχεται να απαντήσει στα ηλεκτρονικά μηνύματα που τους αποστέλλουν οι επισκέπτες, αλλά δεν θα χρησιμοποιήσουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αποστολή προωθητικού υλικού, παρά μόνο εάν ο επισκέπτης δηλώσει σχετική επιθυμία του. Ωστόσο, επειδή ενδέχεται τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα να έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν τα μηνύματα των επισκεπτών που αποστέλλονται μέσω διαδικτύου, συνιστάται στους επισκέπτες να μην αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πληροφορίες που επιθυμούν να παραμείνουν απόρρητες.
H SHE FASHION δεσμεύεται ότι δεν θα πωλήσει, μεταβιβάσει ή κοινοποιήσει με οιοδήποτε άλλο τρόπο σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα που θα συλλέξει μέσω του www.shefashion.gr, με την εξαίρεση των σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Η SHE FASHION επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να ενημερώνει τους προμηθευτές της με στατιστικές καταστάσεις πωλήσεων, οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση δεν θα περιέχουν στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγνώριση ατόμων. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες, καθώς και όσοι δίνουν προσωπικά τους στοιχεία στο δικτυακό τόπο www.shefashion.gr, έχουν το δικαίωμα να ζητούν και να λαμβάνουν από την SHE FASHION τις ακόλουθες πληροφορίες: α) όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους, β) τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους τυχόν αποδέκτες γ) την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή τους, δ) τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, ε) τη διόρθωση, διαγραφή ή δέσμευση (κλείδωμα) των στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο και των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύννομη και στ) την κοινοποίηση σε τρίτους, στους οποίους έχουν ανακοινωθεί τα στοιχεία τους, κάθε κατά τα ανωτέρω διόρθωσης, διαγραφής ή δέσμευσης (κλειδώματος), εφόσον τούτο δεν είναι αδύνατο ή δεν προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες, καθώς και το δικαίωμα να προβάλλουν οποτεδήποτε εγγράφως αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που τους αφορούν περιέχουσες αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή.
Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του δικτυακού τόπου έχουν το δικαίωμα να απενεργοποιήσουν την εγγραφή τους ανά πάσα χρονική στιγμή με μία απλή επίσκεψη στη σχετική υπηρεσία του shefashion.gr στη φόρμα επικοινωνίας. Μετά την απενεργοποίηση της εγγραφής των χρηστών θα διαγράφονται αυτομάτως όλα τα στοιχεία αυτών που τηρούνται στο αρχείο. Για το λόγο αυτό μετά την απενεργοποίηση της εγγραφής τους, οι πρώην εγγεγραμμένοι χρήστες δεν θα δικαιούνται τα προνόμια που παρέχονται στους εγγεγραμμένους χρήστες του δικτυακού τόπου www.shefashion.gr

Β. ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Εκτός από τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα, όταν κάποιος επισκέπτης/χρήστης επισκέπτεται το δικτυακό τόπο www.shefashion.gr, συλλέγονται στοιχεία απαραίτητα για την αποστολή του περιεχομένου του www.shefashion.gr στο χρήστη. Συγκεκριμένα, κάθε φορά που κάποιος επισκέπτης/χρήστης επισκέπτεται το www.shefashion.gr, το πρόγραμμα πλοήγησης αποστέλλει στο διαχειριστή του κόμβου αυτόματα μια διεύθυνση IP (Internet Protocol), καθώς και ορισμένες άλλες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένου και του τύπου του προγράμματος ανάγνωσης που χρησιμοποιεί ο χρήστης).
Επιπλέον, η δικτυακή κίνηση και ο τρόπος χρήσης του δικτυακού τόπου www.shefashion.gr καταγράφεται και αναλύεται για λόγους βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών με τη βοήθεια συνόδων (sessions) που λειτουργούν διαφανώς και δεν αποθηκεύουν καμία πληροφορία στο σύστημα του κάθε επισκέπτη. Στο www.shefashion.gr χρησιμοποιείται η τεχνολογία «cookies», όπως και στα περισσότερα sites στο διαδίκτυο, αλλά δεν συλλέγεται οιαδήποτε προσωπική πληροφορία των επισκεπτών, ούτε παρέχεται στην SHE FASHION η δυνατότητα επικοινωνίας με τον επισκέπτη (εκτός αν ο ίδιος ο επισκέπτης παράσχει εθελοντικά τα στοιχεία του σύμφωνα με τα ανωτέρω), ούτε αποσπώνται πληροφορίες από τους υπολογιστές των επισκεπτών/χρηστών. Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη του δικτυακού τόπου, εφόσον ο επισκέπτης έχει επιλέξει να δέχεται cookies. Η τεχνολογία «cookies» χρησιμοποιείται για την εύρυθμη λειτουργία κάποιων προσφερομένων υπηρεσιών, όπως κατάσταση παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις, αποθήκευση αντικειμένων στο καλάθι ή στην λίστα υπενθύμισης σας μεταξύ δύο επισκέψεών σας κ.α., οι οποίες δεν θα ήταν δυνατόν να προσφερθούν χωρίς την χρήση των «cookies», καθώς και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Ο επισκέπτης του δικτυακού τόπου www.shefashion.gr μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των «cookies» είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης «cookies» σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης δεν επιθυμεί να γίνεται χρήση «cookies», δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις συγκεκριμένες σελίδες και υπηρεσίες που προϋποθέτουν την χρήση «cookies».
Η με τον ανωτέρω τρόπο γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες του www.shefashion.gr συνιστά αποδοχή των όρων χρήσης των δεδομένων αυτών σύμφωνα με το παρόν. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συναινεί στην κατά τα ανωτέρω χρήση των προσωπικών του στοιχείων, δεν θα πρέπει να συμπληρώνει τα σχετικά πεδία.